Obratite pažnju

Koje propise ste kao poslodavac dužni zadovoljiti?

Prema Zakonu o zaštiti na radu dužni ste voditi računa o dolje navedenim zakonskim zahtjevima. Za sve eventualne nejasnoće u vezi tumačenja i provođenja pojedinih zakonskih propisa, slobodno nam se obratite.

Ona obuhvaća analizu svih radnih procesa i aktivnosti, identificira rizike i mora reflektirati stvarno stanje kod poslodavca.

Svi djelatnici moraju biti osposobljeni za rad na siguran način i za početno gašenje požara. Nakon zapošljavanja poslodavac ima rok od 60 dana za osposobljavanje radnika za rad na siguran način, a za tih 60 dana imenuje djelatnika koji će nadzirati novog radnika i paziti  da radi na siguran način

Ovlaštenik poslodavca osoba je koja u ime poslodavca nadzire provedbu zaštite na radu i upozorava poslodavca na eventualne nedostatke.

Povjerenik radnika će poslodavcu, u ime radnika, iznositi prijedloge za poboljšanje sigurnosti i upozoravati na promjene koje radnici primjete, a mogu ugrožavati sigurnost i zdravlje radnika

Na svim lokacijama gdje u isto vrijeme radi najmanje dvije osobe jedna mora biti osposobljena za pružanje prve pomoći. Ako radi više od 50 osoba tada na svakih daljnjih 50 potrebno je osposobiti još jednu osobu za pružanje prve pomoći.

Ovisno o radnom mjestu, je li riječ o poslovima s povećanim rizicima ili radu na računalu, poslodavac mora redovito zaposlenike slati na liječničke preglede.

Sva radna oprema (strojevi i uređaji s povećanim opasnostima) se mora ispitivati najmanje jednom u 3 godine.

Radni okoliš (mikroklima, rasvjeta i buka) na radnom mjestu mora se ispitivati najmanje jednom u 3 godine, a električne instalacije jednom u 4 godine.

Redovito ispitivati opremu za zaštitu od požara (ako je ima), u rokovima koji su najčešće 1 godina

Ispitivanje gromobranske instalacije

Osigurati dovoljno vatrogasnih aparata (ovisno o površini prostora i radnim procesima) i redovito ih ispitivati

Moraju se postaviti kraj svakog stroja i uređaja s povećanim opasnostima te s njima treba upoznati radnike koji tu opremu koriste u svom radnom procesu

Osposobljavanje najmanje jednog radnika za voditelja evakuacije i provoditi vježbe evakuacije (najmanje jednom u dvije godine)

Izrada plana evakuacije, postavljanje znakova – oznake evakuacijskih puteva, zabrana pušenja

Osigurati osobna zaštitna sredstva za sve poslove s posebnim uvjetima rada i druge, sukladno procjeni rizika

Vođenje zaštite na radu obuhvaća vođenje evidencije o obavljenim ispitivanjima, ospoboljavanjima, liječničkim pregledima, ozljedama na radu i profesionalnim bolestima te voditi evidencije o provedenim ispitivanjima vatrogasnih aparata